Seznam Email - メールクライアントの設定

概要 Tips クライアントの設定

Seznam Email メール サーバーの情報

Seznam Email の設定
プロトコルサーバー名ポートポート (SSL)
IMAPimap.seznam.cz143143 ,993
POP3pop3.seznam.cz110110 ,995
SMTPsmtp.seznam.cz2525 ,465 ,587

IMAP は事前に Seznam Email の設定から有効にしておく必要があります。
SMTP は認証が必要です。

Seznam Email 側の設定

設定画面は右上の歯車アイコンのNastavení(設定) から。

Seznam Emailの設定画面の場所

IMAPを有効にする

Propojení schránek を選択して、povolit protokol IMAP にチェックを入れます。

Seznam EmailのIMAPでの接続を有効にする

POP3の設定

POP は常に有効です。
všechny zprávy (全て受信する)かpouze nepřečtené(未読のみ受信)を選択できます。

Seznam Email の POP3 受信方法の選択

Seznam メール ソフトの設定

Thunderbird の設定例

ドメインが、@email.cz ,@post.cz のアカウントはユーザー名にメールアドレス全体を入力します。@seznam.cz は、ローカルネームのみで認証できます。

IMAP (受信サーバー) の設定

imap.seznam.cz 993 SSL Seznamの Thunderbird の IMAPサーバーの設定画面

imap.seznam.cz993SSL/TLS通常
imap.seznam.cz143STARTTLS通常
imap.seznam.cz143保護なし平文

POP3 (受信サーバー) の設定

pop3.seznam.cz-995-SSL。Seznam の ThunderbirdのPOP3サーバーの設定画面

pop3.seznam.cz995SSL/TLS通常
pop3.seznam.cz110STARTTLS通常
pop3.seznam.cz110保護なし平文

SMTP (送信サーバー) の設定

smtp.seznam.cz-465-SSL/TLS。SeznamのThunderbirdのSMTPサーバーの設定画面 smtp.seznam.cz-587-STARTTLS。SeznamのThunderbirdのSMTPサーバーの設定画面
smtp.seznam.cz465SSL/TLS通常
smtp.seznam.cz587STARTTLS通常
smtp.seznam.cz25STARTTLS通常
smtp.seznam.cz25保護なし平文
seznam (セズナム) email.cz svg vector logo orange